Privaatsuspoliitika

Rait AS on võtnud  endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate isikuandmeid ja privaatsust.
Käesoleva privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad Raitwood kodulehe ja Rait AS müügikohtade seoses kliendi andmete kogumist ja töötlemist.

Rait AS tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) 2016/679.

Isikuandmete vastutav töötleja on RAIT AS, reg nr 10152828
Unipiha tee 20, Reola, 61707 Tartumaa; Tel +372 7300 420; E-post: info@raitwood.ee 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on isikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Rait AS kogub teenuse osutamiseks, küsimuste lahendamiseks, sõlmitud lepingu täitmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Rait AS ei töötle Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) 2016/679 (GDPR) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid. Ettevõte rakendab kõiki ettevaatusabinõusid kogutud isikuandmete kaitsmiseks ja andmete töötlemiseks.

Isikuandmete kogumine toimub alljärgnevatel viisidel:

  • Kontaktandmete esitamine müügikohtades või e-kirja teel ostu-müügi protsessis

Füüsiliste isikute osas –   nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, info sooritatud ostudest, klientidega sõlmitud lepingud
Juriidiliste isikute puhul – nimi, registrimunber, aadress, e-postiaadress, VAT number, ettevõtet esindavate isikute nimed, e-postiaadressid ja telefoninumbrid
Kogutud isikuandmeid kasutame kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks ning kauba kohaletoimetamiseks.

Veebilehelt päringu saatmisel isiku kontaktandmete talletamine teenuste osutamiseks.

  • Veebilehe kasutamisel külastajate kohta isikustamata andmete kogumine küpsiste (cookies) kaudu

Rait AS  võib vastastikusel kokkuleppel avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab  teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on kaupade transport.

Isikustamata andmete kogumiseks ’küpsiste’ kasutamine

Rait AS kasutab oma veebilehel Google Analytics veebianalüüsi teenust, mis kasutab nn küpsiseid. Google Analytics kasutab nn küpsiseid et koguda infot külastajate veebisaidi kasutamisest, mille analüüsi põhjal püüame veebikeskkonda parendada ja muuta külastajatele mugavamaks. Küpsiseid kasutatakse ka pakkumiste ja reklaamide asjakohasemaks muutmiseks ja sihtimiseks.
Veebilehe külastamistest tekivad isikustamata andmed –  näiteks veebilehe külastajate arvust, IP-aadressi, veebilehekülastuste aja, koha ja sageduse kohta. Kogume andmeid ka kliendi tegevuste kohta meie veebilehel. Andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime teada, millised veebilehe, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad.

Veebilehel kogutavaid koondandmeid käsitletakse selles isikustamata andmetena, IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Kogutud isikuandmete säilitamine ja kaitse

Veebilehel kogutud isikustamata andmeid säilitatakse tähtajatult.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
Rait AS rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Andmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (sh kohus või kohtueelne menetlus) ja põhjendatud vajadus.

Isiku õigused kogutud andmetele

Eraisikul on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda ebaõigete andmete parandamist, nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ning teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus.

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest e-posti teel info@raitwood.ee .

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks juhul kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võtta ühendust info@raitwood.ee

Kui on kahtlus, et isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume sellest koheselt teada anda. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.
Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Taotlust ei rahuldata kui see võib takistada õiguskaitseorganite tööd, teiste isikute õigusi ja vabadusi, kui see pole tehniliselt võimalik,  kui isik pole andmetega õiguslikult seotud ja taotleja isik pole identifitseeritav

Turvalisus

Rait AS müügikohtades ja veebilehtedel külastamise ja tellimuste sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete/asutuste andmete töötlemisel ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele meie veebilehtedel viidatakse (välised lingid). Ettevõtet esindav isik (teenuse tellijana) ei ole füüsiline isik, sest tegemist on juriidilise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist ei reguleeri EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebilehtede kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid, hoiame meie privaatsuspoliitika ajakohase ja kättesaadavana meie kodulehel.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega võtke palun ühendust  info@raitwood.ee .

Riiklikuks järelevalveasutuseks on Andmekaitse Inspektsioon, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Intellektuaalne omand

Raitwood / Parkwood veebilehtede sisu kuulub Rait AS-le ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega. Meie veebilehtede sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks kasutamine täielikult või osaliselt on keelatud ilma Rait AS eelneva kirjaliku nõusolekuta.